Forretnings- og handelsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for enhver aftale som indgås med Network Media ApS. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes.

Når kunden afgiver en bestilling hos Network Media ApS, indgås en bindende aftale mellem kunden og Network Media ApS. Ved bestilling giver kunden samtykke til at Network Media ApS straks kan gå i gang med effektueringen af ordren. Kun myndige personer kan blive kunder, derfor forudsætter Network Media ApS at kunden er myndig, når pågældende tegner abonnement eller opretter et domæne hos Network Media ApS. Der kan kun bestilles via online-systemet.

Særligt vedr. fortrydelse: Kunden har i forbrugerforhold normalt 14 dages fortrydelsesret fra bestillingstidspunktet, dette ophører dog i det øjeblik Network Media ApS opretter kundens konto, da produkter og ydelser hos Network Media ApS er specielt tilpassede til kunden, og er derfor ikke omfattet af almindelig fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, § 12, stk. 2.

Det påhviler kunden at tilse at materiale som ligger på Network Media ApS servere eller egne servere hostet af Network Media ApS, skal overholde dansk lov om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder. Det er derfor ikke tilladt at disse servere indeholder nogen form for racistisk, pædofilt, eller andet ulovligt materiale.

Network Media ApS forbeholder sig ret til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan Network Media ApS til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet uden tilbagebetaling af eventuelt forudbetalt leje. Network Media ApS kan ikke gøres ansvarlig eller idømmes erstatningsansvar for brud på ovenstående, eller for kundens bortvisning og ophør af den indgåede aftale.

Network Media ApS fungerer ikke som ekstra harddiskplads til lagring af store datafiler i form af programmer, lydfiler, videofiler og lignende (zip, mp3, jpg, mov, mv.), men som fremvisningsplads. Derfor er det ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download uden forud indgået aftale herom. Det er heller ikke tilladt at benytte servicen (webhotellet) som en backupløsning med materiale der ikke er tiltænkt offentliggørelse via servicen (webhotellet) (inden for en overskuelig periode). Ved overtrædelse forbeholder Network Media ApS sig retten til at lukke webhotellet uden forudgående varsel og særskilt fakturerer for trafikforbruget som følge af ovenstående. Eventuel resterende, forudbetalt abonnement refunderes ikke. Network Media ApS forbeholder sig ret til enerådigt at definere, om overtrædelse har fundet sted eller ej.

Det er ikke tilladt at have konstant upload til FTP´en med eks. webcams. Det er ikke tilladt at have et konstant load på serveren i form af scripts, eller scripts som kan misbruges af udefra kommende hackere – dette gælder både bevidst eller ubevidst misbrug. Overtrædelse af ovenstående regler medfører lukning uden forudgående varsel fra Network Media ApS’s systemadministrator.

Som beskrevet i Markedsføringslovens §6a, så må kunden ikke benytte sit abonnement hos Network Media ApS til at udsende SPAM. Såfremt det konstateres at kunden har udsendt SPAM, kan Network Media ApS ophæve abonnementet med øjeblikkeligt varsel, og stille kunden erstatningsansvarlig overfor Network Media ApS’s eventuelle tab og sagsanlæg som følge heraf.

Det er ikke tilladt at benytte Network Media ApS mailservere til at udbyde diverse mailtjenester hvor brugere kan købe mailkonti eller opføre mailtjenester som hotmail.com eller lignende, eller i øvrigt videresælge ydelser (plads og mail) uden tilladelse fra Network Media ApS.

Ejerskab

Alle abonnementsløsninger ejes som udganspunkt af Network Media. Dette inkluderer design, licenser og kode som er benyttet til udvikling af løsning. Der kan aftales vederlag for overdragelse af ejerskab til kunden.

Tilbud

Når accept af tilbud er modtaget af Network Media via email eller post, er der indgået en aftale og tilbuddet benyttes som aftalegrundlag/kontrakt, kunden har ikke ret til at annullere tilbuddet. Såfremt kunden uberettiget annullerer tilbuddet/ordren, er Network Media berettiget til kræve betaling for medgået arbejdstid samt øvrige omkostninger. Timepris er pr. d.d. kr. 800,00 eks. moms.

Ændring af abonnement

Network Media ApS forbeholder sig retten til, uden forvarsel, at ændre på de i abonnement nævnte muligheder, tjenester, priser og betingelser, i fald det vurderes nødvendigt af hensyn til lovgivning, datasikkerhed eller lignende. Ændringer vil være gældende 45 dage efter offentliggørelse på Network Media ApSs hjemmeside.

Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode.

Kundeoplysninger

I forbindelse med Kundens køb vil Network Media ApS naturligvis registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email. Network Media ApS’s behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og følger vores fortrolighedspolitik. Se også vores Fortrolighedspolitik.

Kunden er forpligtet til løbende, at meddele Network Media ApS om eventuelle ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email adresse. Manglende meddelelse til Network Media ApS om ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til forretningsbetingelserne og berettige Leverandøren til øjeblikkelig ophævelse af aftalen.

Henvendelser til dig via elektroniske medier

Du giver med aftalen dit samtykke til at Network Media ApS må kontakte dig elektronisk, som på fx. mail med nødvendige informationer vedr. dit webhotel. Det kan f.eks. være informationer om diskforbrug eller sikkerhedsproblemer eller lign.

Nyhedsbrev tilmeldes også ved bestilling. Du kan naturligvis framelde dig dette helt via dit kundelogin såfremt det ønskes.

Support

For at vi kan yde dig support når du har brug for det giver du med aftalen her dit samtykke til at vi løbende indsamler information til det formål, herunder gemmer logfiler som kan være nødvendige for at hjælpe dig, og som er nødvendige for at køre webhotellet.

Ansvar

Det påhviler kunden selv at vedligeholde sine kontaktoplysninger, således at Network Media ApS altid er i stand til at kontakte kunden ved udebleven betaling, ændring af login, suspendering af website, m.m. Dette skal ske via Kunde Login eller ved skriftlig henvendelse pr. mail med angivelse af brugernavn og password for kontoen hos Network Media ApS.

Det er kundens eget ansvar at der ikke forefindes ulovligt materiale på Network Media ApS’s servere, dette være sig tekster, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Endvidere er det kundens ansvar at det lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder etiske regler omkring Internettet. Network Media ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte eller indirekte tab grundet systemfejl, strømsvigt eller andet udefra kommende forhold eller lignende. Den enkelte kunde bærer selv ansvaret for at have sikkerhedskopi af materialet fra kundens server eller hjemmeside.

Network Media ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Network Media ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Network Media ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Network Media ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade, eller andet udefra kommende forhold. Dette gælder selv om Network Media ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Network Media ApS’s funktioner.

Kunden påtager sig at skadesløsholde, forsvare og godtgøre TLD-administratoren og Network Media ApS samt disses ansatte mod alle sådanne krav, tab, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og retslige udgifter), som måtte udspringe af eller have forbindelse til registreringen af domænenavnet.

Betalingsbetingelser

Abonnementer faktureres forud månedligt, dog kun ved betaling online. Abonnementet vil blive fornyet, ved automatisk træking på tidligere gemte betalingskort. Anden betalings aftale kan indgås, dog kun ved årligt forudbetaling. Ved udløb af betalingsperiode vil abonnementet automatisk blive fornyet, medmindre skriftlig opsigelse eller opsigelse via Kunde Login er sket inden. Er beløbet ikke blevet indfriet efter tredje rykker vil Network Media ApS lukke for service, og slette indholdet.

Bemærk at kunden har pligt til at holde sine kontaktoplysninger opdaterede. Fakturaer sendes til den registrerede emailadresse. Faktura udsendes normalt ca. 14 dage før næste periodes start.

I tilfælde af manglende betaling af abonnement eller andre ydelser har Network Media ApS ret til at suspendere det pågældende webhotel eller ydelsen, indtil betalingen har fundet sted.

Såfremt betaling er udeblevet i mere end 14 dage fra forfaldsdato, kan Network Media ApS lukke og slette webhotellet inkl indhold uden forudgående varsel.

Betaling med kort

Alle ydelser fra Network Media kan betales via onlinebetaling med kreditkort. Vi benytter Stripe som betalingsgateway som kan modtage betalinger fra alle kort som har enten Mastercard eller Visa.
Alle dine kortoplysninger bliver krypteret med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Stripe.

Opsigelse

Abonnementer kan opsiges inden udløb af igangværende betalingsperiode, dog vil der være en bindingsperiode på 1 år med mindre andet er aftalt. Såfremt abonnementet opsiges inden et år, vil resterende abonnementer blive trukket i ét beløb fra kundens kreditkort eller indkræves som separat faktura. Abonnementer betales pr. måned eller pr år forud, og ved opsigelse midt i en periode, vil delbetaling fra måneden/år ikke blive returneret.

Hvis kunden ikke overholder Network Media ApS handelsbetingelser, kan Network Media ApS dog opsige abonnementet med øjeblikkeligt varsel uden tilbagebetaling af evt. resterende abonnement.

Opsigelse skal ske skriftligt fra kendt mail adresse, eller via Kunde Login under funktioner – opsigelse.

Så snart en opsigelse er registreret hos Network Media ApS, vil kunden kunne se det under kundens Kunde Login hos Network Media ApS. Hvis en opsigelse ikke er synlig i Kunde Login, skal kunden foretage en ny opsigelse.

Scripts og programmer

Ved webhoteller med egen CGI/PHP-adgang vil der løbende blive foretaget en vurdering af scripts/programmers funktion, for at vurdere om disse eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet vil disse scripts/programmer blive fjernet i samråd med kunden.

Afvigelser

Hvis der skriftligt aftales noget der er i strid med de her nævnte handelsbetingelser, vil det være det i abonnementsaftalen aftalte der er gældende frem for handelsbetingelserne.

Værneting

Enhver tvist i denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

Juridisk navn

Network Media ApS
Københavnsvej 261, 1. sal
4000 Roskilde
Cvr: DK33034709

Hjalp dette svar dig? 0 Kunder som kunne bruge dette svar (0 Stem)